دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391 
3. تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی

صفحه 21-40

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ مریم قیاسوند