دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392 
7. بررسی آکوستیکی خطای جانشینی واج در گفتار کودکان

صفحه 83-100

جواد صدری؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ اسما کریمی مقدم آرانی