دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393