دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1398 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال یازدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 21، پاییز و زمستان 1398) 
3. مدیریت ریسک: راهبردی برای ترجمۀ دقیق‌تر تردیدنماهای متون علمی

صفحه 25-44

10.22108/jrl.2019.113942.1273

محمد امیریوسفی؛ بهنام رضوانی سیچانی؛ احسان رضوانی سیچانی


5. ماهیت زمان حال در زبان فارسی

صفحه 65-80

10.22108/jrl.2019.114753.1294

مطهره سامری؛ غلامحسین کریمی دوستان