دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393 
3. مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

صفحه 37-56

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی