نویسنده = جلال رحیمیان
بررسی انضمام در فارسی بر اساس صرف توزیعی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-26

10.22108/jrl.2020.117723.1368

گلاره نظری؛ جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری