1. بهنجارسازی فضای واکه‌ای زبان فارسی

نسیم اسفندیاری؛ بتول علی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 15-34

چکیده
  ترسیم واکه‌ها در فضای F1*F2 نه تنها از نظر صوت‌شناختی تولیدی بلکه از نظر رویکردهای ادراکی نیز از اصلی‌ترین ابعاد در بیان کیفیت واکه‌ای محسوب می‌شوند. در ترسیم فضای واکه‌ای مشکل اصلی‌ای که اکثر محققان با آن روبرو هستند ‌این است که ارزش‌های سازه‌های اندازه‌گیری‌شده برای یک واکه یکسان تولید‌شده توسط افراد مختلف، متفاوت است. ...  بیشتر

2. بررسی فرایند قلب و اصل مرز اجباری در زبان فارسی براساس واج‌شناسی غیرخطی

الهه عطایی؛ بتول علی نژاد

دوره 5، شماره 9 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 36-17

چکیده
  فرایند قلب، فرایندی است که در آن توالی واج‌ها به دلایل متفاوتی جابه‌جا می‌شود. هدف این مقاله بررسی انگیزه اعمال فرایند قلب است و نشان می‌دهد که برخلاف آنچه تا به‌حال ثابت شده است اصل توالی رسایی در همه موارد انگیزه اعمال فرایند قلب نیست. تحلیل داده‌ها در چارچوب نظریه‌ی خودواحد و نظریه بهینگی نشان می‌دهد که اصل جذب و اصل مرز اجباری ...  بیشتر

3. واک‌داری و دمش در زبان فارسی براساس نظریه واج‌شناسی حنجره‌ای

بتول علی‌نژاد

دوره 2، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389، ، صفحه 63-80

چکیده
    در واج‌­شناسی واک‌داری یا بی‌واکی از وجوه توصیفی آواهای زبان تلقی می‌شود. اما بر اساس نظریه حنجره‌‌‌‌ای ( laryngeal phonology ) ، مشخصه [واک] در همه زبان‌ها و برای همه طبقات واجی جنبه واجی ندارد، بلکه واک‌داری می‌تواند در برخی زبان‌ها صرفاًًً جنبه آوایی داشته باشد (ادزاردی و اوری 2001). این مقاله در پی تحلیل همخوان‌های زبان فارسی در ...  بیشتر

4. تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

بتول علی‌نژاد؛ محمد صدیق زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 27-46

چکیده
    این مقاله کشش جبرانی واکه را در گویش کردی سورانی بررسی می‌کند. در نظریه مورایی، این فرایند به دلیل حذف واحدی از لایه واجی و آزاد ماندن مورای آن در لایه مورایی صورت می‌گیرد. دو نوع کشش جبرانی در این گویش تشخیص داده شده است: اول کشش جبرانی واکه ناشی از حذف همخوان و دیگری کشش جبرانی ناشی از حذف واکه. در این گویش، چهار همخوان مورایی / ...  بیشتر