نویسنده = والی رضایی
Diachronic study of information structure in Persian

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 65-76

10.22108/jrl.2023.138248.1771

Marjan Ansari؛ Bahram Hadian؛ Vali Rezaei


برچسب‌دهی نحوی خرده‌جملۀ متممی در زبان فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 199-219

10.22108/jrl.2023.138859.1792

مریم خمسه عشری؛ رضوان متولیان؛ والی رضایی


نمود پیش‌نگر و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-132

10.22108/jrl.2021.130216.1595

والی رضایی؛ ژاله مکارمی


تعامل افعال ایستا و نمودهای دستوری در زبان فارسی؛ رویکردی نقش‌گرا

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 73-96

10.22108/jrl.2021.127072.1551

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهمن 1393، صفحه 1-18

والی رضایی؛ فاطمه بهرامی


بررسی ساخت بند زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع

دوره 4، شماره 7، آذر 1391، صفحه 51-66

والی رضایی؛ مژگان نیسانی


نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 19-34

والی رضایی