معنا شناسی
1. حرکت خیالی در زبان فارسی: برخی ویژگی‌ها و محدودیّت‌ها

حدائق رضائی؛ معصومه دیانتی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.102702.1038

چکیده
  حرکت خیالی یکی از سازوکارهای جالب ‌توجّه در زبان است که از طریق آن وضعیّت هستاری ایستا به کمک حرکت توصیف می‌شود و علی‌رغم‌آن‌که جمله، فعلی حرکتی را دربردارد، حرکت واقعی را منتقل نمی‌کند. پژوهش حاضر قصد دارد در وهله اول به تمایز حرکت استعاری و حرکت خیالی در زبان فارسی بپردازد و سپس برخی ویژگی‌ها و محدودیّت‌های ساخت حرکت خیالی را ...  بیشتر

2. جایگاه هسته در زبان فارسی: تأملی از دیدگاه رده‌شناسی در‌زمانی

حدائق رضایی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 35-46

چکیده
    محققان معمولاً زبان فارسی را با توجه خاص به ساختار جمله و گروه فعلی در آن، زبانی هسته‌پایانی دانسته‌اند اما تردیدها و اختلاف ‌نظر‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد تا آنجا که در برخی از مطالعات مانند دهداری (2007)، زبان فارسی هسته ‌دو‌‌شقی (split-headedness) و در مطالعات دیگری مانند معین‌زاده (1384)، هسته‌آغازین دانسته شده ‌است. در این جستار ...  بیشتر