1. بررسی آکوستیکی وزن هجا در زبان فارسی

ندا موسوی

دوره 3، شماره 4 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 67-76

چکیده
    در این مقاله وزن هجا ( syllable weight ) در زبان فارسی را از لحاظ آکوستیکی مورد بررسی قرار می­دهیم. پژوهش به صورت آزمایشگاهی و در محیط نرم افزار پرات ( Praat ) صورت گرفته است. در نهایت عنصر آکوستیکی کشش به عنوان مشخصۀ آکوستیکی وزن هجا در فارسی بررسی شده و پیوستار وزن هجا به صورت cvcc> cvc> cv مشخص می­شود.  بیشتر