معنا شناسی
1. معنی‌شناسی و کاربردشناسی حال کامل در زبان فارسی

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.112681.1250

چکیده
  نوشتار حاضر درصدد واکاوی ابعاد معنی‌شناختی و کاربردشناختی زمان حال کامل در زبان فارسی با تکیه بر نظریة دکلرک (2006 و 2015) است. ابتدا با بررسی وضعیت زمان گزاره شده در حوزة پیشاحال، وجوه معناشناختی زمان حال کامل را بیان و سپس با تحلیل رابطة میان زمان تام و گسترة پیشاحال، تفاسیر کاربردشناختی این زمان را بررسی خواهیم کرد. بر این اساس، دو ساخت ...  بیشتر