1. مقایسۀ همخوان‌های سایشی و انسدادی در خوشه با توالی آنها در مرز ترکیب بر اساس محل تولید و اندام‌های تولید فعال

پگاه آریایی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا گل زاده

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2019.117268.1349

چکیده
  یکی از مسایل مهم در واج‌آرایی واژگان زبان فارسی نحوۀ قرارگیری واحدهای واجی در کنار هم و تولید واژه‌هایی با هجاهای سبک و سنگین است. هدف از این پژوهش مقایسۀ توالی‌های سایشی و انسدادی در مرز ترکیب در واژه‌های مرکب و مشتق- مرکب با خوشۀ آنها در واژگان بسیط است. همخوان‌های سایشی و انسدادی در خوشه و توالی با توجه به محل تولید و اندام‌های ...  بیشتر