1. تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان

دوره 5، شماره 8 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 19-30

چکیده
  در این مقاله تحلیل و توصیف فرایند حذف ساختاری در زبان کردیهدف از نظریه بهینگی با رویکردی همزمانی استفاده میشود(کلهری) کانون توجه قرار خواهد گرفت. برای نیل به این. تحلیل فرایند حذف در این پژوهش مشتمل بر دو بخش خواهد بود.بخش اول مشتمل بر سازوکاری بود که فرایند حذف در آن رخ داده است و بخش دوم بر تحلیل ملاکهای انتخاب واکهای برایاعمال فرایند ...  بیشتر