نحو
1. بررسی ساخت نحوی خرده‌جمله در کردی (گونۀ موکریانی) رویکردی کمینه‌گرا

رؤیا تابعی؛ شجاع تفکری رضایی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.119452.1413

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی مقولۀ نحوی خرده‌جمله و شیوۀ اعطای حالت به گروه‌های اسمی درون آن در زبان کردی، گونۀ موکریانی، در چارچوب برنامۀ کمینه‌گرا صورت گرفته‌ است. در این مقاله، به بررسی سه فرضیه در باب مقولۀ نحوی خرده‌جمله پرداخته‌ایم که مطابق آن‌ها سازۀ مذکور فرافکنی واژگانی از محمول آن، گروه تصریف و گروه زمان در نظر گرفته شده ...  بیشتر

نحو
2. توزیع نشانة نفی جمله در گویش دشتستانی: رویکردی کمینه‌گرا

شجاع تفکری رضایی؛ حسین مغانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.86315

چکیده
  در پژوهش پیش‌رو، توزیع نشانة نفی در سطح جمله در گویش دشتستانی در چارچوب برنامة کمینه‌گرای چامسکی (1995؛ 2001) مورد بررسی قرار گرفته است. در این گویش، نشانة نفی جمله‌ علاوه بر انضمام به فعل خودایستا و فعل کمکی زماندار، در جایگاه قبل از متمم‌های فعل نیز به کار می‌رود. بدین منظور، در این مقاله با الگوگیری از زانوتینی (1997؛ 2001)، هگمن (1995)، هگمن ...  بیشتر

3. نقش ممیز عدد در گروه حرف تعریف کردی کلهری

کبری نظری؛ شجاع تفکری رضایی

دوره 5، شماره 9 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 108-89

چکیده
  در این مقاله، نقش ممیز عدد در درون گروه حرف تعریف کردی کلهری را به عنوان یک زبان ممیزی بررسی می کنیم. ممیزها عناصری هستند که به عنوان متمم عدد با اسامی قابل شمارش به کار می روند. فرافکن حاصل از این هستۀ نقشی در درون گروه حرف تعریف پایین تر از گروه سوری ضعیف و بالاتر از گروه شمار جای می گیرد. برای تبیین نقش این عناصر ابتدا الگوهای چیرچیا ...  بیشتر

4. پوچ‌واژه در زبان فارسی

علی درزی؛ شجاع تفکر رضایی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 57-73

چکیده
    در این مقاله به بررسی وجود یا نبودِ پوچ­واژه (expletive) در زبان فارسی می­پردازیم. طبق نظر ریتسی(1982 و 1986) در زبان­های ضمیرانداز از آنجا که ضمیر ناملفوظ ارجاعی وجود دارد، ضمیر ناملفوظ پوچ­واژه (expletive pro) نیز موجود است؛ بدین مفهوم که زبان­های ضمیرانداز پوچ­واژۀ فاقد جوهر آوایی نیز دارند. این در حالی است که کریمی(2005) با توجّه به ...  بیشتر