معنا شناسی
1. تحلیل انتقادی شناختی مجاز در سرخط‌های انتخاباتی روزنامه‌های ایران

شیرین پورابراهیم

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2019.113448.1262

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطة میان ایدئولوژی سیاسی در گفتمان رسانه‌ای و مجاز مفهومی در سرخط روزنامه‌های ایران  می‌پردازد. در این پژوهش، با اتخاذ دیدگاه تحلیل انتقادی مجاز (ژانگ، 2014)،  به تحلیل انتقادی شناختی مجاز در سرخط‌های انتخاباتی روزنامه‌های ایران پرداخته می‌شود، تا مشخص شود کدام مجاز‌های مفهومی در سرخط روزنامه‌های ایران ...  بیشتر

2. بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.105037.1082

چکیده
  طرحواره­های تصویری از مفاهیم مهم و زیرساختی مطرح در پژوهش­های معنی‌شناسان شناختی است که در شکل گیری استعاره‌های مفهومی نقش به سزایی دارند. از مهم‌ترین طرحواره­های تصویری، طرحوارة نیرو است که نخستین بار جانسون (1987) بر نقش آن در مفهوم‌سازی رخداد­ها تأکید نمود. این طرحواره که از تجربة تعامل ما با جهان بیرون نشأت می‌گیرد، ابزاری ...  بیشتر

3. نقش استعارة تصویری در تحلیل انتقادی کلام: مطالعة کاریکاتورهای سیاسی

شیرین پورابراهیم

دوره 8، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21260

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر پرداختن به بازنمایی ایدئولوژی در کاریکاتور‌های سیاسی بر اساس دو رویکرد معنی‌شناسی شناختی و تحلیل انتقادی کلام است. در این تحقیق، از میان کاریکاتور‌های سیاسی ایران در سال‌های 1391 و 1392، با موضوع جنگ‌افروزی آمریکا، شش کاریکاتور انتخاب و به دو گروه تصویری و کلامی- تصویری تقسیم شدند. این کاریکاتور‌ها بر اساس نظریة استعارة‌ ...  بیشتر

4. بررسی استعاره‌های کلامی-تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی

شیرین پورابراهیم

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 19-35

چکیده
  این مقاله به بررسی استعاره‌های کلامی –تصویری درچند پوستر مناسبتی زبان فارسی بر اساس مدل تحلیلی استعاره‌های چندوجهی فورسِویل (1994 و 2006) می‌پردازد. هرچند مطالعه نشانه‌شناختی و نشانه‌شناختی اجتماعی وجوه غیرکلامی پیام به ترتیب از بارت و کرس و ون لئوون شروع شد، اما در چارچوب معنی‌شناسی شناختی، نخستین بار، محققانی چون فورسویل (1994) به ...  بیشتر

5. مفهوم‌سازی‌های استعاریِ مبتنی بر مفاهیم «ایستادن» و «نشستن» در زبان قرآن

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 83-92

چکیده
  هدف این مقاله بررسی مفهوم‌‌سازی‌های استعاریِ مبتنی بر وضعیت قرارگرفتن بدن انسان (ایستادن و نشستن) در زبان قرآن است. این تحقیق در چارچوب نظریة استعارة مفهومی انجام شده ‌است. سؤال تحقیق این است که حالات وضعیتی ایستادن و نشستن، در مفهوم‌سازی چه معانی قرآنی به‌کار‌ رفته‌اند؟ به عبارتی، قرآن برای کدام حوزه یا حوزه‌های مفهومی انتزاعی ...  بیشتر

6. بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا‌گل‌زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 19-34

چکیده
    این مقاله به بررسی معنی‌شناختی مفهوم انتزاعی و دینی «بصیرت» در زبان قرآن، در چارچوب نظریه شناختی استعاره پرداخته ‌است و در پی یافتن پاسخ برای این پرسش‌هاست که اولاً « بصیرت» در زبان قرآن به مدد چه ساز و کار‌های شناختی، مفهوم‌سازی می‌شود؟ دیگر آن‌که، ساز و کار‌‌های شناختی شناسایی‌شده چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ ...  بیشتر