1. تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصول گرا به خرده گفتمان های جبهه ی پایداری و جبهه ی متحد اصول گرایی در انتخابات 1390

علی ضامن خوشخونژاد؛ علی اصغر سلطانی؛ عباس علی آهنگر

دوره 6، شماره 10 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 16-1

چکیده
  گفتمان اصول گرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی 1390 خرده گفتمان‌های متعددی را در خود جای داد. جبهه متحد اصول گرایی و جبهه پایداری از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین خرده گفتمان‌های اصول گرا در انتخابات 1390 بوده‌اند. این تحقیق بر آن است تا بر اساس تلفیقی از نظریه گفتمان لاکلا و موف (2001) و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به بررسی منازعات معنایی این ...  بیشتر