1. پدیدۀ انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسی

علی درزی؛ زهرا مرزبان

دوره 6، شماره 10 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 34-17

چکیده
         چکیده        پژوهش حاضر پس از معرّفی پدیدۀ انجماد و بیان دیدگاه بوئکس (2003؛ 2008)، به بررسی داده های زبان فارسی بر مبنای رویکرد وی و در چارچوب نظریۀ کمینه‌گرا می‌پردازد و نشان می‌دهد که این داده‌ها رفتاری موافق با تحلیل بوئکس از خود بروز می‌دهند. در زبان فارسی خروج از درون گروه‌های حرف تعریف فاعلی که جهت بازبینی مشخّصۀ اصل فرافکنی ...  بیشتر