1. مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 37-56

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی چگونگی مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی به کمک یکی از قوی‌ترین ابزارهای مفهوم‌سازی یعنی استعاره می‌پردازد. ابتدا استعاره‌های خشم در زبان فارسی، بر اساس مجموعه‌ای از جمله‌های گویشوران فارسی‌زبان شهر تهران طی سال 1390-1391 گردآوری شده و سپس حوزه‌های مبدأ به‌کاررفته در آنها با 13 حوزه مبدأ معرفی‌شده از سوی کوچش مقایسه ...  بیشتر