1. جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی

محبوبه نادری؛ علی درزی

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 89-105

چکیده
  این مقاله به توصیف و تبیین جایگاه پرسشواژه «چرا» در زبان فارسی می‌پردازد. در مورد جایگاه پرسشواژه افزوده «چرا» ، دو نظر متفاوت وجود دارد، یکی آن است که «چرا» بعد از فعل یعنی در سمت راست آن تولید شده و به اجبار به سمت چپ فعل حرکت می‌کند و دیگری که در این مقاله برای اول بار آن را پیشنهاد می‌کنیم، آن که «چرا»  از همان ابتدا در سمت چپ فعل ...  بیشتر