1. اعتبارسنجی گویش‌سنجی کرانۀ جنوب‌خاوری دریای مازندران به روش بسامد آوایی هوپنبرووِرس

سیف‌اله ملایی پاشایی؛ آرزو نجفیان

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 71-88

چکیده
  در مقام بررسی‌های نوپای گویش‌شناسی رایانشی، داده‌های زبان مازندرانی -مستخرج از طرح ملّی اطلس زبانی ایران- با اعمال الگوریتم لِوِنشتین کاوش، و منطقه‌های گویشی در دامنۀ شمالی رشته کوه‌های البرز مکان‌یابی شده است. در این مقاله کوشیده‌ایم با واکاوی داده‌ها به روش تحلیل بسامد واکه، ضمن تشخیص متغیّرهای آواییِ مسبّب تفاوت‌های گویشی ...  بیشتر