کاربردشناسی زبان
1. بررسی تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسی

بهناز زمانی؛ بهرام هادیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 69-82

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21690

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی معنای تضمنی «امّا» در زبان فارسی پرداخته است. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا تضمن حاصل شده از جمله توسط فارسی زبانان، صرفاً بوسیلۀ حرف ربط «امّا» تعیین می‌گردد یا محتوای گزاره‌ها نقش اصلی در ایجاد این تضمن دارد. در این تحقیق از دو آزمایش استفاده شد. برای آزمایش اول، پرسشنامه‌ای شامل 24 داستان کوتاه تهیه ...  بیشتر