معنا شناسی
1. استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بلقیس روشن

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21688

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران اختصاص دارد. تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی- تحلیلی است که در آن با اتخاذ نظریۀ استعارۀ مفهومی به بررسی عبارات زبانیِ استعاری موجود در عناوین خبری دو روزنامۀ خبر ورزشی و پیروزی در پاییز 1393 پرداخته ‌شد. با بررسی تعداد 108 عبارت استعاری، استعاره‌های مفهومی مربوط به فوتبال ...  بیشتر