زبان شناسی اجتماعی
1. چندزبانگی در چشم‌انداز زبانی ارومیه

علی رضا قلی فامیان؛ محبوبه پژمان‌جم

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21687

چکیده
  چشم‌انداز زبانی حوزه‌ای از زبان‌شناسی اجتماعی است که در آن تمام نشانه‌ها و متون زبانی شامل تابلوهای راهنمایی و رانندگی، پارچه‌نوشته‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی، دیوارنوشته‌ها، نام میدان‌ها و معابر، تابلوهای مراکز اداری و کسب و کار و نیز آگهی‌های کوچک و بزرگ نصب شده در یک محدودۀ جغرافیایی بررسی می‌شود. در پژوهش حاضر، محققان سه ...  بیشتر