1. بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.105037.1082

چکیده
  طرحواره­های تصویری از مفاهیم مهم و زیرساختی مطرح در پژوهش­های معنی‌شناسان شناختی است که در شکل گیری استعاره‌های مفهومی نقش به سزایی دارند. از مهم‌ترین طرحواره­های تصویری، طرحوارة نیرو است که نخستین بار جانسون (1987) بر نقش آن در مفهوم‌سازی رخداد­ها تأکید نمود. این طرحواره که از تجربة تعامل ما با جهان بیرون نشأت می‌گیرد، ابزاری ...  بیشتر