ساخت واژه
1. تنوعات معنایی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی

ذلیخا عظیم دخت؛ عادل رفیعی؛ حدائق رضائی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.109178.1157

چکیده
  پژوهش حاضر در چارچوب صرف ساختی به بررسی تنوعات معنایی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی پرداخته است. به‌این‌منظور، واژه‌های مدنظر از پیکره‌های درزمانی و همزمانی زبان فارسی گردآوری شدند. این واژه‌ها در مقوله‌های معنایی ویژگی شخص/ شئ عامل، ابزار و شخص عامل جای می‌گیرند و به دو مقولۀ عمدۀ واژگانی صفت و اسم ...  بیشتر