نویسنده = وحید صادقی
آواشناسی و واج‌شناسی دره زیروبمی در آهنگ گفتار فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-136

10.22108/jrl.2023.136677.1714

مائده اژه ای؛ وحید صادقی؛ محمود بی‌جن خان


بررسی پاسخ‌های آوایی گویشوران دو گونۀ تهرانی و اصفهانی به فشار زمانی

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2023.134154.1700

رافعه خوشخو؛ بتول علی‌ نژاد؛ عادل رفیعی؛ وحید صادقی