آواشناسی
1. انطباق واجی واکه‌های انگلیسی با فارسی در چارچوب انگارة شنیداری

وحید صادقی؛ ندا بیگدلی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.109442.1167

چکیده
  انطباق واجی به تغییراتی گفته می‌شود که بر وام‌واژه‌های زبان اِعمال می‌شود تا ساخت واجی وام‌واژه‌ها با نظام آوایی آن زبان هماهنگ شوند. در پژوهش حاضر، نحوة انطباق واجی واکه‌های زبان انگلیسی با فضای واکه‌ای زبان فارسی در چارچوب نظریة همگونی شنیداری بررسی شده است. نظریة همگونی شنیداری، انطباق واجی را نوعی تغییر واجی در زبان وام‌گیرنده ...  بیشتر