1. بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی

محمود نقی‌زاده؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده

دوره 3، شماره 4 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
    هدف از انجام این تحقیق مطالعه مفهوم ذهنیت در دو فعل وجهی «باید» و «توانستن» در زبان فارسی و همچنین بررسی مفهوم گوینده محوری در مقابل محتوا محوری در این حوزه می‌باشد. در مقاله حاضر ضمن ارائه شواهدی از گویشوران بومی زبان فارسی مفهوم ذهنی بودن دو فعل وجهی «باید» و «توانستن»، پدیده تعدد معنا با توجه به جنبه‌های ...  بیشتر