1. بررسی تطبیقی واژه آمین در دو زبان عربی و عبری

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن‌الرسول

دوره 3، شماره 4 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 21-44

چکیده
  واژه «آمین» از جمله واژگانی است که از زبان عبری به زبان عربی وارد شده است و در هر دو زبان کاربرد دینی دارد. علیرغم استعمال فراوان این کلمه، مسائلی درباره استعمال و معنی این واژه مطرح است که حل آنها به درک دقیق مفهوم و موارد کاربرد آن کمک می‌کند. در مقاله‌ای که پیش رو دارید، نگارندگان کوشیده‌اند با استناد به لغت‌نامه‌های معتبر، ...  بیشتر