1. تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

بتول علی‌نژاد؛ محمد صدیق زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 27-46

چکیده
    این مقاله کشش جبرانی واکه را در گویش کردی سورانی بررسی می‌کند. در نظریه مورایی، این فرایند به دلیل حذف واحدی از لایه واجی و آزاد ماندن مورای آن در لایه مورایی صورت می‌گیرد. دو نوع کشش جبرانی در این گویش تشخیص داده شده است: اول کشش جبرانی واکه ناشی از حذف همخوان و دیگری کشش جبرانی ناشی از حذف واکه. در این گویش، چهار همخوان مورایی / ...  بیشتر