نحو
1. نظریۀ گام و کوتاه‌ترین فاصلۀ میان دو نقطه

سعید رفسنجانی نژاد؛ محمد دبیرمقدم

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 49-60

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.112291.1236

چکیده
  هدف اصلی شرط نفوذناپذیری گام، و در کل نظریۀ گام، مشخص کردن مسیر حرکت سازه‌های زبانی است. در این مقاله، نگارندگان ابتدا مسیر حرکت درون‌بندی فاعل محمول‌های نامفعولی را بررسی می‌کنند و استدلال می‌کنند که فاعل از لبۀ گروه فعلی کوچک حرکت می‌کند و سپس به مشخص‌گر گروه زمان می‌رود. برخلاف حرکت فاعل، در حرکت مفعول رایی و غیررایی و جزء ...  بیشتر