روان شناسی زبان
1. شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان

موسی غنچه پور؛ عزت اله کلانتری خاندانی؛ محمد حسن فرخی برفه

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2019.112640.1247

چکیده
  در این مقاله نقش شفافیت معنایی در پردازش اسامی ساده و اسامی مرکبِ غیرفعلی متشکل از سازه‌های «اسم+ اسم» که پربسامدترین اسامی مرکب در زبان فارسی هستند، در دو بیمار زبان‌پریش بروکا و دو بیمار زبان‌پریش ترانس کرتیکال حرکتی از طریق آزمون‌های «نامیدن در مواجهه» و «تکرار»  مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقایسه عملکرد بیماران ...  بیشتر