روان شناسی زبان
1. بررسی و مقایسه مؤلفه‌های زبانی کودکان 7 تا 12 سالۀ فلج مغزی با کودکان سالم با تمرکز برنقشه‌های توپوگرافیک الکتروآنسفالوگرافی کمّی

ساناز تاج الدینی؛ مهرزاد منصوری؛ محمد نامی؛ سیما فرپور؛ علیرضا خرمایی؛ امیرسعید مولودی؛ حمیدرضا فرپور

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.119495.1414

چکیده
   فلج مغزی یک اختلال حرکتی و وضعیتی است که در نتیجۀ یک ضایعه مغزی غیر پیش‌رونده ایجاد می‌شود و علائم آن به‌شکل آسیب‌های رشدی نمایان می‌شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوهای الکتروفیزیولوژیک برآمده از نوار مغزی کمّی حین انجام تکلیف زبانی و گفتاری و تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های کارکرد زبانی و الگوهای فضایی مشترک استخراج‌شده بین کودکان ...  بیشتر