نحو
1. بررسی ساخت نحوی خرده‌جمله در کردی (گونۀ موکریانی) رویکردی کمینه‌گرا

رؤیا تابعی؛ شجاع تفکری رضایی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.119452.1413

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی مقولۀ نحوی خرده‌جمله و شیوۀ اعطای حالت به گروه‌های اسمی درون آن در زبان کردی، گونۀ موکریانی، در چارچوب برنامۀ کمینه‌گرا صورت گرفته‌ است. در این مقاله، به بررسی سه فرضیه در باب مقولۀ نحوی خرده‌جمله پرداخته‌ایم که مطابق آن‌ها سازۀ مذکور فرافکنی واژگانی از محمول آن، گروه تصریف و گروه زمان در نظر گرفته شده ...  بیشتر