کلیدواژه‌ها = فعل مرکب
سازه‌های محذوف در جملات دارای فعل مرکب زبان فارسی: رویکردی فازبنیاد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-198

10.22108/jrl.2023.138335.1780

راضیه مهدی بیرقدار؛ الهه واثق؛ مزدک انوشه؛ آرزو نجفیان


ویژگی‌های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 47-68

10.22108/jrl.2023.136007.1697

محمد دبیرمقدم؛ کتایون مزداپور؛ محمدرضا شمس‌الدین خرمی