کلیدواژه‌ها = دوزبانگی
پوتامن و درک جملات زبان اول و دوم: شواهدی از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 95-110

10.22108/jrl.2024.138007.1777

سیمین میکده؛ ورنر زومر؛ سیدامیرحسین بتولی