موضوعات = نحو
صفت فعلی در فارسی: حامل زمان یا نمود؟

دوره 13، شماره 2، دی 1400، صفحه 51-76

10.22108/jrl.2022.132586.1636

فاطمه بهرامی؛ مونا ولی پور


نمود پیش‌نگر و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-132

10.22108/jrl.2021.130216.1595

والی رضایی؛ ژاله مکارمی


بررسی انضمام در فارسی بر اساس صرف توزیعی

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-26

10.22108/jrl.2020.117723.1368

گلاره نظری؛ جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


تعامل افعال ایستا و نمودهای دستوری در زبان فارسی؛ رویکردی نقش‌گرا

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 73-96

10.22108/jrl.2021.127072.1551

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


جایگاه ادغام موضوع درونی (کردی سورانی)

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 215-230

10.22108/jrl.2020.118046.1380

سامان میهمی؛ یادگار کریمی


نظریۀ گام و کوتاه‌ترین فاصلۀ میان دو نقطه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-60

10.22108/jrl.2018.112291.1236

سعید رفسنجانی نژاد؛ محمد دبیرمقدم


توزیع نشانة نفی جمله در گویش دشتستانی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-34

10.22108/jrl.2017.86315

شجاع تفکری رضایی؛ حسین مغانی


ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-120

10.22108/jrl.2017.86362.0

یادگار کریمی؛ الهه نجفی


ساخت بیش‌ارتقاء در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-20

10.22108/jrl.2017.21686

رضوان متولیان