موضوعات = معنا شناسی
کاربست نظریۀ استعاره و مجاز مفهومی در سینما: مطالعۀ موردی فیلم برف روی کاج‌ها

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 181-216

10.22108/jrl.2022.128375.1573

امیرسعید مولودی؛ سید وحید نبوی‌زاده نمازی


مؤلفه‌های مؤثر بر تعیین نوع نمود واژگانی فعل در گویش لکی دره‌شهر

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 163-188

10.22108/jrl.2021.125078.1511

یاسر لطفی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ اکبر عزیزی فر


ماهیت زمان حال در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 65-80

10.22108/jrl.2019.114753.1294

مطهره سامری؛ غلامحسین کریمی دوستان


معنی‌شناسی و کاربردشناسی حال کامل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-32

10.22108/jrl.2018.112681.1250

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


طرح‌واره‌های مالکیت در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-48

10.22108/jrl.2018.111303.1218

مهرداد نغزگوی کهن؛ ساسان ملکی