موضوعات = آواشناسی
گذار سازه‌ای در واکه‌های زبان ترکی گونة تبریز

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2022.133712.1656

وحید صادقی؛ سولماز محمودی


الگوی آهنگیِ ساخت اطلاعی در لهجه کاشانی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 41-64

10.22108/jrl.2021.128676.1585

اسما کریمی مقدم آرانی؛ ماندانا نوربخش


بررسی همبسته‌های آکوستیکی ریتم گفتار زبان فارسی با تمرکز بر تمایزات میان‌گوینده

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 27-50

10.22108/jrl.2021.126261.1535

نفیسه تقوی؛ امیرسعید مولودی؛ وحیده ابوالحسنی زاده


مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.101039.1008

الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو