موضوعات = واج شناسی
تحلیل بهینگی تغییرات آوایی قیاسی در فعل‌های زبان فارسی

دوره 13، شماره 2، دی 1400، صفحه 165-188

10.22108/jrl.2022.133961.1662

فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ مجتبی منشی‌زاده


میزان تقابل واجی در زبان فارسی امروز

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 109-130

10.22108/jrl.2020.123985.1496

محمود بی‌جن خان؛ صدیقه روشن قنبری


بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 61-82

10.22108/jrl.2018.104217.1062

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ روح الله یعقوبی؛ علی مالمیر


تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.103993.1057

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری