موضوعات = آوا شناسی و واج‌شناسی
بررسی اثربخشی آموزش مهارت آگاهی واجی بر عملکرد حیطه کاربرد ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22108/jrl.2024.140712.1834

الهام ضیایی قوچان عتیق؛ اعظم استاجی؛ عطیه کامیابی گل


ردۀ ریتمی زبان فارسی: رویکردی واج‌شناختی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-100

10.22108/jrl.2023.138119.1762

انیس معصومی؛ گلناز مدرسی قوامی


آواشناسی و واج‌شناسی دره زیروبمی در آهنگ گفتار فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-136

10.22108/jrl.2023.136677.1714

مائده اژه ای؛ وحید صادقی؛ محمود بی‌جن خان


بررسی پاسخ‌های آوایی گویشوران دو گونۀ تهرانی و اصفهانی به فشار زمانی

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2023.134154.1700

رافعه خوشخو؛ بتول علی‌ نژاد؛ عادل رفیعی؛ وحید صادقی


توزیع الگوهای وزن مورایی در انواع واژه‌های سه‌هجایی: نظریۀ مورایی

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 173-198

10.22108/jrl.2023.136664.1712

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری