موضوعات = نحو و معناشناسی
واژه‌بست ها در زبان گیلکی: رویکردی رده‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22108/jrl.2024.136755.1722

حکیمه پورجمال قویجاق؛ منصور شعبانی؛ سیدمیثاق حبیب زاده


دربارۀ شمار اسم در بادرودی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 25-38

10.22108/jrl.2023.139306.1806

اسفندیار طاهری


مشخصه پیچیدگی در گفتمان تجربه نزدیک به مرگ

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 55-77

10.22108/jrl.2023.139623.1815

شیما صولتی؛ علی ایزانلو؛ اعظم استاجی


مقوله‌گردانی و نظام شمار در زبان فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 137-158

10.22108/jrl.2023.137123.1741

امیرمحمد شیرزاد؛ علی درزی


سازه‌های محذوف در جملات دارای فعل مرکب زبان فارسی: رویکردی فازبنیاد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 181-198

10.22108/jrl.2023.138335.1780

راضیه مهدی بیرقدار؛ الهه واثق؛ مزدک انوشه؛ آرزو نجفیان


برچسب‌دهی نحوی خرده‌جملۀ متممی در زبان فارسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 199-219

10.22108/jrl.2023.138859.1792

مریم خمسه عشری؛ رضوان متولیان؛ والی رضایی


ویژگی‌های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 47-68

10.22108/jrl.2023.136007.1697

محمد دبیرمقدم؛ کتایون مزداپور؛ محمدرضا شمس‌الدین خرمی