موضوعات = ساخت واژه و ساخت کلمات
پی‌بست‌های ضمیری در زبان فارسی از نگاه صرف توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22108/jrl.2024.138959.1795

هانا حسینی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوری


بررسی اسم‌های مرکب برون‌مرکز دوجزئی فاقد پایۀ فعلی زبان فارسی در چارچوب صرف ساخت‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22108/jrl.2024.139171.1800

بهاره قلیچ خانی؛ آزیتا عباسی


تناظر یا تقابل ساختی مصدرهای مرکب و همتای فاقد همکرد؟ تبیینی در چارچوب صرف توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22108/jrl.2024.140953.1838

کلاریس سرکیسیان؛ فاطمه بهرامی؛ مزدک انوشه


پیکرۀ ساخت‌های فعل سبک زبان فارسی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 173-198

10.22108/jrl.2023.135758.1685

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان