متن کامل

دوره 3، شماره 4، مرداد 1390


کامل مجله

دوره 5، شماره 8، مرداد 1392


بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 1-18

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار


کامل مجله شماره 10

دوره 6، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 1-118


تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهمن 1393، صفحه 1-18

والی رضایی؛ فاطمه بهرامی


استخراج خودکار معادل‎های واژگانی از پیکره‎های دو زبانه موازی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-14

طیبه موسوی میانگاه؛ مهشید شکیبا


متن کامل

دوره 3، شماره 5، آذر 1390