مقاله پژوهشی تحلیل کلام
1. بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد

اعظم استاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.121341.1449

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نقش زبان و جنسیت در انتقال و بیان درد می پردازد. به همین منظور از 31 زن و 31مرد خواسته شد تا یک پاراگراف درباره بدترین تجربه دردی که داشته‌اند آزادانه بنویسند. متون با استفاده از نرم افزار مکس کیودا(نسخه 11)کدگذاری و تحلیل شدند. تحلیل متون با توجه به ابعاد چهارگانه درد که در پرسشنامه درد مک گیل آمده است نشان می دهد گرچه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی واج شناسی
2. میزان تقابل واجی در زبان فارسی امروز

محمود بی‌جن خان؛ صدیقه روشن قنبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.123985.1496

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی نظام تقابل واجی زبان فارسی امروز در چارچوب مبانی نقش‌گرایی است. سوال اصلی تحقیق در این مقاله ناظر به میزان بهره‌برداری واج‌شناسی زبان فارسی از تقابل هر دو واج در واژه‌سازی است. داده‌های تحقیق شامل 41718 جفت کمینه است که از یک واژگان زایا به حجم 52858 مدخل با استفاده از یک برنامۀ رایانه‌ای استخراج شده‌اند. سپس میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روان شناسی زبان
3. هماهنگی شیوه تولید در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال

فروغ شوشتری‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.120971.1443

چکیده
  تاکنون مطالعه‌ای بر فرایند هماهنگی در شیوه تولید کودکان فارسی‌زبان، چه کودکان عادی و چه کودکان مبتلا به اختلال واجی غیر‌عضوی . انجام‌نشده‌است، از‌اینرو مطالعه حاضر، هماهنگی شیوه تولید را در ایندو گروه از کودکان که زبان فارسی را به عنوان زبان اول یاد‌ می‌گرفتند، بررسی‌نمود .برای دستیابی به این منظور، الگوهای هماهنگی شیوه تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نحو
4. بررسی انضمام در فارسی بر اساس صرف توزیعی

گلاره نظری؛ جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.117723.1368

چکیده
  در این پژوهش به بررسی ماهیت و ساختار انضمام در زبان فارسی در چارچوب نظریه صرف توزیعی به عنوان یک رویکرد تماما نحوی که ساختواژه را به مثابه نحو در نظر می‌گیرد می‌پردازیم. در قالب این رویکرد، انضمام فرایندی کاملاً نحوی است که از منضم شدن ریشه فاقد مقوله حاصل می‌شود به این صورت که ابتدا ریشه با موضوع یا افزوده ادغام می‌کند و سپس این ...  بیشتر