دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

موضع‌گیری و مشارکت‌جویی در نظریه‌های داوری در دادگاه خانواده (جستاری در گفتمان‌کاوی قضایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22108/jrl.2023.138333.1779

پریسا نجفی؛ فریده حق بین؛ فرج میر آزادی؛ سینا احمدوند


مقاله مروری

The Grammar of Interactives

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22108/jrl.2023.138928.1794

رضا کاظمیان


مقاله پژوهشی

تبلور زبان انگیزشی قرآن در وعده و وعید از منظر کاربردشناسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/jrl.2023.138555.1784

سعید عباسی نیا


سازه‌های محذوف در جملات دارای ساختار فعل مرکب زبان فارسی: رویکردی فاز بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22108/jrl.2023.138335.1780

راضیه مهدی بیرقدار؛ الهه واثق؛ مزدک انوشه؛ آرزو نجفیان


Exploring Retrospective/Prospective Patterns in MICUSP: A Comparative Study of English As a First Language and English as an Additional Language

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22108/jrl.2023.139260.1805

محمد جلالی؛ علیرضا جلیلی فر؛ فاطمه احمدی نسب؛ Jorge Arus-Hita


شمار اسم در بادرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22108/jrl.2023.139306.1806

اسفندیار طاهری


برچسب‌دهی نحوی خرده جمله متممی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22108/jrl.2023.138859.1792

مریم خمسه عشری؛ رضوان متولیان؛ والی رضایی


پردازش واژگانی- معنایی در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر: شواهدی از تکلیف نامیدن تصویر در دوزبانه های ایرانی تورکی آذربایجانی- فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22108/jrl.2023.139015.1796

مریم پیرزاده؛ رامین گلشائی؛ محمد مؤمنیان