موضوعات = معنا شناسی
تعداد مقالات: 7
2. ماهیت زمان حال در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-80

10.22108/jrl.2019.114753.1294

مطهره سامری؛ غلامحسین کریمی دوستان


3. معنی‌شناسی و کاربردشناسی حال کامل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-32

10.22108/jrl.2018.112681.1250

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


4. طرح‌واره‌های مالکیت در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-48

10.22108/jrl.2018.111303.1218

مهرداد نغزگوی کهن؛ ساسان ملکی


6. حرکت خیالی در زبان فارسی: برخی ویژگی‌ها و محدودیّت‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-52

10.22108/jrl.2017.102702.1038

حدائق رضائی؛ معصومه دیانتی


7. استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

10.22108/jrl.2017.21688

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بلقیس روشن