آواشناسی
1. آیا پردازش ادراکی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی منجر به درج واکه خیالی می‌شود؟

جانانه شالپوش؛ وحید صادقی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2020.120165.1425

چکیده
  در این مقاله، نقش واج‌آرایی زبان فارسی در درک خوشه‌های آغازی (غیرمجاز) فارسی در چارچوب مطالعۀ آزمایشگاهی بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش، پاسخ‌گویی به این پرسش است که آیا با توجه به محدودیت‌های ساخت هجایی زبان فارسی مبنی بر وجود تنها یک همخوان در آغازۀ هجا، فارسی‌زبانان در رشته‌های آوایی دست‌کاری‌شدۀ بی‌معنیِ C1V1C2 واکه ...  بیشتر

آواشناسی
2. انطباق واجی واکه‌های انگلیسی با فارسی در چارچوب انگارة شنیداری

وحید صادقی؛ ندا بیگدلی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.109442.1167

چکیده
  انطباق واجی به تغییراتی گفته می‌شود که بر وام‌واژه‌های زبان اِعمال می‌شود تا ساخت واجی وام‌واژه‌ها با نظام آوایی آن زبان هماهنگ شوند. در پژوهش حاضر، نحوة انطباق واجی واکه‌های زبان انگلیسی با فضای واکه‌ای زبان فارسی در چارچوب نظریة همگونی شنیداری بررسی شده است. نظریة همگونی شنیداری، انطباق واجی را نوعی تغییر واجی در زبان وام‌گیرنده ...  بیشتر

آواشناسی
3. بررسی خوشه‌های همخوانی در کلمات تک‌هجایی زبان فارسی با توجه به بسامد، همسانی واکی و همایی با هستۀ هجا

مهرزاد منصوری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.86385

چکیده
  محدودیت‌های همنشینی همخوان‌ها در خوشۀ پایانی از جمله موارد مورد توجه در واج شناسی می‌باشد. این محدودیت‌ها می‌تواند به دلیل هر یک از ویژگی‌های محل تولید، شیوه تولید یا واکداری ‌باشد. در این پژوهش 625 واژۀ تک هجایی با ساختار CVCC در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. خوشه‌های همخوانی در این پژوهش به لحاظ همسانی/ ناهمسانی در واکداری، ...  بیشتر

آواشناسی
4. مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.101039.1008

چکیده
  در بیان روایت سخنگویان از یک واحد آگاهی به واحد آگاهی دیگر تفاوت­های نشانداری از خود نشان می­دهند. میزان تغییر در فضای روایت (فضا، زمان، افراد و فعالیت پس­زمینه­ای) منجر به تفاوت در میزان مکث می­شود. آنچه در پردازش مکث در روایت و از دیدگاه شناختی قابل‌تأمل است، یکی فرایند پردازش ذهنی است و دیگری تغییر جهان واقعی و ورود سخنگو ...  بیشتر