موضوعات = کاربردشناسی زبان
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت ریسک: راهبردی برای ترجمۀ دقیق‌تر تردیدنماهای متون علمی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-44

10.22108/jrl.2019.113942.1273

محمد امیریوسفی؛ بهنام رضوانی سیچانی؛ احسان رضوانی سیچانی


2. کاوشی در وجهه در تعارف ایرانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-82

10.22108/jrl.2018.111257.1214

Ahmad Izadi


3. بررسی تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-82

10.22108/jrl.2017.21690

بهناز زمانی؛ بهرام هادیان