موضوعات = تحلیل کلام
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22108/jrl.2020.121341.1449

اعظم استاجی